sábado, 20 de noviembre de 2010

PROJECTE DE TELECOL.LABORACIÓ
    PROJECTE DE TELECOL.LABORACIÓ AMB UNA AULA D'UN ALTRE CENTRE


Grups escolars entre els que es realitzarà l'activitat.Professors responsables.


Ja que tindre alumnes que faran expressió i comunicació havia pensat que escrivissin una carta,és a dir que el tema del projecte de col.laboració serà una carta.Els grups escolars entre els que es realitzarà l'activitat sera el meu grup de (ECO) Expressió i comunicació i un altre grup de (ECO) d'un altre escola.Els professors responsables de l'activitat serem els tutots de cada grup respectivament.


Tema a tractar i objectius a aconseguir.

    La carta serà el tema

    Parts de la carta:Data,encapçalamnet,salutació,introducció,cos,acomiadament,firma.

    Els objectius a aconseguir són:


1.-Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, coherència i adequació

a la situació comunicativa i al tipus de discurs.

2.-. Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament,

per prendre consciència dels propis sentiments i per controlar la pròpia

conducta.

3.- Interpretar i emprar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement del món i consolidar hàbits lectors mitjançant

textos adequats.

4.- Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua

en els nivells fonològic, ortogràfic, morfològic, morfosintàctic, lexicosemàntic

i textual, i valorar les condicions de producció i recepció a fi de desenvolupar la

capacitat de regular les pròpies produccions lingüístiques.

5. Identificar i analitzar els elements i les característiques dels mitjans de

comunicació i valorar-ne la importància en les manifestacions culturals contemporànies, amb

la finalitat d’ampliar destreses discursives i desenvolupar

actituds crítiques en relació amb els missatges que contenen.

6. Utilitzar les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges,

per a la comprensió i l’anàlisi de la realitat, per a la fixació i el desenvolupament

del pensament i per a la regulació de la pròpia activitat.

7. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar per cercar, seleccionar

i processar informació i per redactar textos propis de l’àmbit acadèmic.

8. Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la

comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació.


Com organitzaries el treball tant pel que respecta a la relació amb l’altra escola com a l’organització dels alumnes.


organització del treball:posada en contacte amb l'altre escola perquè ens donasin les adreces dels alumnes que han de realitzar el proyecte de telecol.laboració.
una vegada tenguessim les adresses explicar com és una carta formal i redactar la carta amb l'oppenoffice.

Una vegada tenguem la carta redactada correctement amb l'oppenoffice enviarem la carta per correu a les edresses que em rebut de l'altre escola prèviament.
Enviar la carta i esperar la carta de resposta del nostre company de l'altre escola

Posada en comú amb els altres companys de la nostra classe de totes les cartes rebudes,anteriorment les haurem imprimides.
important avisarem els alumnes perquè a la PD escriguin el seu messenger i així podram realitzar diferents sessions on podrem coneixer millor el company que m'ha escrit.

Abans de realtzar la sessió de messenger els tutors ens posarem dacord de l'hora que els alumnes s'han de conectar.

eines que utilitzariem:write oppen office,corrreu electrònic i messenger

No hay comentarios:

Publicar un comentario