miércoles, 24 de noviembre de 2010

LITERATURA I TIC

PROPOSTA D'ENSENYAMENT DE LA LITERATURA I LES TIC

QUE PODEM FER?

Havia pensat que per treballar la literatura i les TIC,una bona idea seria jugar amb les rondalles Mallorquines de Mossen Antoni Maria Alcover i Sureda.Mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda (Santa Cirfa,Manacor,1862-Palma,1932) fou un escriptor mallorquí modernista, eclesiàstic, lingüista, folklorista, dissenyador de diverses esglésies i capelles i publicista. Molt popular arreu dels Païssos Catalans per la seva tasca a favor de la llengua catalana, fou anomenat apòstol de la llengua.
Les principals obres d'Antoni M. Alcover foren el Diccionari català-valencià-balear, el recull Aplec de rondalles mallorquines d'en Jordi des Racó,La flexió verbal en els dialectes catalans i la direcció i finançament de l'Edició de les Obres de Ramon Llull
 1. Biografia
 2. Obra
 3. BibliografiaCOM PODEM FER-HO?

La nostra proposta partirà d'explicar els nostres alumnes las parts d'un conte i explicar-los que són les rondalles Mallorquines i qui era Mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda i el que va fer.La nostra proposta partirà d'una sèria d'imatges de diferents artistes tant mallorquins com d'altres nacionalitats.
Podriem començar amb la rondalla Ous de Somera:


És la història d'un carboner que fa creura a un paisa que les carabasses son ous de somera i que més tard neixeran somerins.

Després seguiriem amb altres rondalles i creariem entre tots un hiperondalla.

COM HO FERIEM?

Per crear la hiperrondalla tots els alumnes dibuixerien els dibuixos de la rondalla que ells volguessin i després agafariem una rondalla hi intentariem contar-la amb rodolins.
Després agafariem l'Oppen Office i mitjançant l'escaner plasmariem els dibuixos que les alumnes han fet de la rondalla.Escriuriem els rodolins que els han creat i creariem enllaços de pàgina a pàgina.


NIVELL EDUCATIU AL QUAL VA DIRIGIDA

Aquesta proposta està dirigida al segon cicle d'educació primaria concretament a les aules de tercer i quart de primària.

TEMPORITZACIÓ
La temporiotzació pot ser anual.

OBJECTIUS

Escolta de textos literaris i lectura guiada i autònoma, en silenci i en veu alta, d’alguns textos de la tradició popular de la nostra comunitat (endevinalles, refranys , cançons de triar, faules, rodolins, etc.) adequats als interessos infantils.

- Ús dels recursos de la biblioteca de l’aula i del centre incloent documents audiovisuals com a mitjà d’aproximació a la literatura pròpia i com a font d’informació i plaer.

- Valoració de l’autonomia lectora, interès per l’elecció de temes i textos per a la comunicació de les preferències personals i apreciació del text literari com a recurs de gaudi personal.

- Recreació i reescriptura de textos narratius i de caràcter poètic (endevinalles, refranys, etc.) utilitzant models amb imaginació i creativitat.

- Dramatització de textos literaris i de situacions de la vida quotidiana.

- Comprensió, memorització i recitat de poemes amb el ritme, la pronunciació i l’entonació adequats.

- Identificació cada cop més crítica dels missatges i valors que transmeten els textos, expressant els sentiments i les emocions que provoquen.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Participar en situacions de comunicació dirigides o espontànies respectant es normes de l’intercanvi comunicatiu: torn de paraula, escoltar, mirar l’interlocutor, mantenir el tema. Amb aquest criteri s’avalua tant la capacitat, disposició i iniciativa de l’infant per intervenir en les diverses situacions d’intercanvi oral que es produeixen dins l’àmbit escolar com l’actitud amb què hi participa. Aquestes competències estan íntimament relacionades amb la capacitat de l’infant per observar i determinar, de manera intuïtiva, les característiques de les situacions comunicatives (finalitat, participants, lloc on es duen a terme, etc.), així com la

manera com ajusta la seva actuació a la situació comunicativa.

S’avalua també el respecte per les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu i l’adequació del discurs a la situació de comunicació.

2. Expressar-se de manera oral, amb pronunciació correcta i ús d’un vocabulari adequat, a través de textos que presentin fets, vivències, idees, sentiments i opinions de forma organitzada.Aquest criteri pretén avaluar la capacitat de l’infant d’expressar-se de manera clara i precisa segons les característiques i situació de comunicació,emprant el lèxic, les fórmules lingüístiques, l’entonació i la pronunciació adequades,

i estructurant cada cop més el propi discurs.discurs.52 BOIB Num. 92 EXT. 02-07-2008 Es valora l’augment del bagatge lèxic de l’infant, així com l’ús adequat que fa de les noves incorporacions i aprenentatges relacionats amb l’expressió oral.

Valora també la capacitat d’expressió personal a través de la comunicació oral de fets, vivències, idees, sentiments i opinions, controlant la pròpia conducta amb l’ajuda del llenguatge.

3. Comprendre el sentit global dels textos orals d’ús habitual, identificanthi la informació més rellevant.

Aquest criteri fa referència a la capacitat per comprendre textos orals de la vida quotidiana (intencionalitat, idees principals, etc.), tant de l’aula com de l’entorn més pròxim a l’infant o d’alguns mitjans de comunicació. En aquest cicle, el criteri fa referència a l’obtenció d’informacions globals o molt concretes que els permetin realitzar tasques o participar de manera fluïda en la vida de l’aula.

Aquest criteri pretén avaluar també el desenvolupament d’una certa competència per reflexionar, de manera encara molt elemental, sobre els mecanismes de comprensió de textos i sobre les formes com es produeixen els diferents missatges.


HIPERONDALLA REALITZADA:

PORTADA


PÀGINA 1


Text de la pàgina:

EN UN MONESTIRI PETIT

VIVIA UN MONJO MOOLT AGREIT

PÀGINA 2

Text de la pàgina:

UN REI PRIM COM UN FIDEU

TRES PREGUNTES LI VA FER


PÀGINA 3

Text de la pàgina:

SI A LES TRES PREGUNTES CONTESTA

TINDRÀ DUES SENALLES D'OR I UNA FESTA

PÀGINA 4

Text de la pàgina:


1.- QUE VALC JO,EN DUR EL MILLOR VESTIT QUE TENC?

2.- QUIN TEMPS NECESSITARIA UN CAVALL PER VOLTAR EL MÓN?

3.- M'HEU D'ENDIVINAR ELS MEUS PENSAMENTS?


PÀGINA 5

Text de la pàgina:

L'ABAT ES VA PREOCUPAR

I EL CUINER EL VA AJUDAR

PÀGINA 6

Text de la pàgina:

1- VINT-I-NOU DINERS

2.-VINT-I-QUATRE HORES

3.-QUE JO SOM L'ABAT DE LA REAL

PÀGINA 7

Text de la pàgina:

EL CUINER A LES TRES PREGUNTES VA CONTESTAR

I EL REI,DUES SENALLES D'OR LI VA DONAR

CONTRAPORTADA


El treball està finalitzat,disposam d'una hiperondalla on els lectors mitjançant un ordinador poden anar llegint i clicant un hiperenllaç que hi ha a cada pàgina i que el portarà a la pàgina següent.

sábado, 20 de noviembre de 2010

PROJECTE DE TELECOL.LABORACIÓ
  PROJECTE DE TELECOL.LABORACIÓ AMB UNA AULA D'UN ALTRE CENTRE


Grups escolars entre els que es realitzarà l'activitat.Professors responsables.


Ja que tindre alumnes que faran expressió i comunicació havia pensat que escrivissin una carta,és a dir que el tema del projecte de col.laboració serà una carta.Els grups escolars entre els que es realitzarà l'activitat sera el meu grup de (ECO) Expressió i comunicació i un altre grup de (ECO) d'un altre escola.Els professors responsables de l'activitat serem els tutots de cada grup respectivament.


Tema a tractar i objectius a aconseguir.

  La carta serà el tema

  Parts de la carta:Data,encapçalamnet,salutació,introducció,cos,acomiadament,firma.

  Els objectius a aconseguir són:


1.-Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, coherència i adequació

a la situació comunicativa i al tipus de discurs.

2.-. Fer ús del llenguatge com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi pensament,

per prendre consciència dels propis sentiments i per controlar la pròpia

conducta.

3.- Interpretar i emprar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment

personal i de coneixement del món i consolidar hàbits lectors mitjançant

textos adequats.

4.- Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua

en els nivells fonològic, ortogràfic, morfològic, morfosintàctic, lexicosemàntic

i textual, i valorar les condicions de producció i recepció a fi de desenvolupar la

capacitat de regular les pròpies produccions lingüístiques.

5. Identificar i analitzar els elements i les característiques dels mitjans de

comunicació i valorar-ne la importància en les manifestacions culturals contemporànies, amb

la finalitat d’ampliar destreses discursives i desenvolupar

actituds crítiques en relació amb els missatges que contenen.

6. Utilitzar les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges,

per a la comprensió i l’anàlisi de la realitat, per a la fixació i el desenvolupament

del pensament i per a la regulació de la pròpia activitat.

7. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar per cercar, seleccionar

i processar informació i per redactar textos propis de l’àmbit acadèmic.

8. Emprar tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la

comunicació per cercar, elaborar i transmetre informació.


Com organitzaries el treball tant pel que respecta a la relació amb l’altra escola com a l’organització dels alumnes.


organització del treball:posada en contacte amb l'altre escola perquè ens donasin les adreces dels alumnes que han de realitzar el proyecte de telecol.laboració.
una vegada tenguessim les adresses explicar com és una carta formal i redactar la carta amb l'oppenoffice.

Una vegada tenguem la carta redactada correctement amb l'oppenoffice enviarem la carta per correu a les edresses que em rebut de l'altre escola prèviament.
Enviar la carta i esperar la carta de resposta del nostre company de l'altre escola

Posada en comú amb els altres companys de la nostra classe de totes les cartes rebudes,anteriorment les haurem imprimides.
important avisarem els alumnes perquè a la PD escriguin el seu messenger i així podram realitzar diferents sessions on podrem coneixer millor el company que m'ha escrit.

Abans de realtzar la sessió de messenger els tutors ens posarem dacord de l'hora que els alumnes s'han de conectar.

eines que utilitzariem:write oppen office,corrreu electrònic i messenger

viernes, 19 de noviembre de 2010